MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


Obec Bystřička

 

 

Název:

OBEC BYSTŘIČKA

Sídlo: Bystřička 82, 756 24     
IČ: 00303739
Statutární zástupce: Zbyněk Fojtíček
Rozloha: 9,52 km2
Počet obyvatel: 979

Telefon:

+420 571 443 258
E-mail:

starosta@bystricka.cz

Web: www.bystricka.cz

Poloha:

Obec Bystřička leží na západním okraji Vsetínských vrchů. Nejníže položená část se nachází v severozápadním okraji katastru, v místech, kde protéká řeka Vsetínská Bečva

 

Stručná historie:

Obec Bystřička vznikla na potoku stejného jména pasekářskou kolonizací poddaných z Růžďky v polovině 17. století. Na tomto místě již dříve stála zaniklá a zpustlá obec Svojanov, ta byla připomínána již před rokem 1505.Jako ves se Bystřička poprvé připomíná roku 1647, kdy byla založena vsetínským pánem Mikulášem Pázmánym. Roku 1770 se připomíná pod Klenovem lom na vápenec a pec na pálení vápna. V letech 1908 - 1912 byla vybudována údolní přehrada, která měla vodou zásobovat plánovaný průplav Dunaj-Odra-Labe. Přehrada pozměnila tvář obce a přeměnila ji v jedno z turistických center Valašska.Do poloviny minulého století byla Bystřička charakteristickou zemědělskou obcí.  Území dnešní obce Bystřičky bylo překvapivě osídleno již v pravěku a středověku, nejde však o osídlení kontinuální. Na kopci Klenov, tyčícím se nad údolím dnešní přehradní nádrže, byl zjištěn obranný val a zbytky keramiky z prvního tisíciletí před Kristem; šlo o jedno ze sídel lužické kultury, na Vsetínsku. Totéž platí o příslušnících púchovské kultury, kteří na Klenov přišli v prvním tisíciletí našeho věku. Poté ovšem následuje naprostá absence zpráv o případném osídlení. Situace se mění až s tzv. velkou kolonizací. Opět na Klenově, resp. na jeho vrcholku dodnes zvaném Zámčisko, došlo ke stavbě opevněného objektu, tvrze. Její podoba je nerekonstruovatelná vzhledem k tomu, že část skály, na níž tvrz stála, se v 19. století zřítila do údolí. Tradičně bývá tato tvrz ztotožňována s hradem Freundsberg, který známe z roku 1308, kdy patřil spolu se vsetínským panstvím Templářům.

 

 
Přehrada Bystřička
Přehrada Bystřička
Naučná stezka Klenov
Naučná stezka Klenov
Zvonička
Zvonička
 Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Hráz přehrady
Hráz přehrady
Restar.Na Nové
Restar.Na Nové

Obec Jarcová

 

 

Název:

OBEC JARCOVÁ

Sídlo: Jarcová 200, 75701
IČ: 00303879
Statutární zástupce: Ing. Ivo Veselý
Rozloha: 5,24 km2
Počet obyvatel: 816

Telefon:

+420 571 631 010
E-mail:

obec@jarcova.cz

Web: www.jarcova.cz

Obec Jablůnka

 

 

Název:

OBEC JABLŮNKA

Sídlo: Jablůnka 365, 756 23
IČ: 00303852
Statutární zástupce: Čeněk Hajný
Rozloha: 8,20 km2
Počet obyvatel: 2016

Telefon:

+420 571 452 210
E-mail:

oujablunka@volny.cz

Web: www.jablunka.cz

 

Poloha:

Obec Jablůnka se nachází na Valašsku, leží na železniční trase z Valašského Meziříčí do Vsetína, z části v rovině na říčních náplavách Vsetínské Bečvy, a z části na svazích západního okraje Vsetínských vrchů. Obec sousedí s katastry obcí Bystřička, Pržno, Růžďka, Ratiboř a Vsetín.

Stručná historie:

Poetický název obce Jablůnka pochází od mladého ovocného stromku. Nejstarším písemným dokladem zůstává smlouva o prodeji vsetínského panství, uzavřena roku 1503 a zapsaná do Moravských zemských desek roku 1505. Odborníci se však domnívají, že obec vznikla dříve, již za selské kolonizace ve 13. století. Po katastrofálním požáru v roce 1903 ztratila Jablůnka svůj typický valašský ráz. Původní stavby se zachovaly ojediněle, pouze na přilehlých Pasekách. Nyní je obec střediskovou obcí dolního Vsetínska. Je obcí průmyslově zemědělskou a její vzhled je příměstský. V 16. století se začal přesouvat po horách od východu nový lid v tzv. pasekové kolonizaci. Byli to svobodní pastevci koz a ovcí – Valaši. I když to byla poměrně malá skupina lidí, ovlivnili svým salašnickým hospodařením, odlišným rázem žití i svým vlastním právem původní údolní obyvatelstvo. Později se asimilovali, ale dali oblasti název Valašsko. A tento název je dnes znám na celém světě. Obec Jablůnka je rodištěm akad. malíře Karla Hofmana.

Nejvýznamnější památky:

 • Evangelický kostel postavený v roce 1877, který při požáru v roce 1903 zcela vyhořel a poté byl obnoven.
 • Za obcí na vyvýšenině U kříže se nachází kulturní památka – železný kříž z roku 1771.

 

Přírodní zajímavosti:

Obec Jablůnka je obklopená lesy. Nejvýznačnější přírodní lokality jsou prameniště místních potoků, květnaté louky a mokřady, kde rostou vzácnější druhy rostlin (kruštík bahenní, pětiprstka žežulník, srstnatec májový a vstavač mužský).

 

 
ZŠ JABLŮNKA
ZŠ JABLŮNKA
MŠ JABLŮNKA
MŠ JABLŮNKA
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Restaurace
Restaurace
Hasičská zborjnice
Hasičská zborjnice
Dům pro seniory
Dům pro seniory
Pohled na obec
Pohled na obec
Obecní úřad
Obecní úřad
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Pohled na obec
Pohled na obec

Obec Kateřinice

 

 

Název:

OBEC KATEŘINICE

Sídlo: Kateřinice 242, 756 21
IČ: 00303917
Statutární zástupce: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D.
Rozloha: 13,36 km2
Počet obyvatel: 990

Telefon:

+420 571 442 315
E-mail:

ou@obeckaterinice.cz

Web: www.obeckaterinice.cz

 

Poloha:

Obec Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších 9 km severozápadně od Vsetína v táhlém údolí potoka Kateřinky. Katastr obce je pokrytý z poloviny lesy a je výškově značně členitý.

 

Stručná historie:

První zmínka o obci se objevuje v záznamech roku 1505, podle které majitel vsetínského panství Jan Kuna z Kunštátu zajistil věno své manželce Dorotě ze Zástřizl. Kateřinice bývaly vesnicí střední velikosti, jejíž obyvatelstvo se živilo zemědělstvím. V 19. i v první polovině 20. století obec patřila k nejchudším na Valašsku. Roku 1900 výměra hospodářské půdy činila 1312 ha, z toho lesy 472 ha. V obci byla rozšířena domácí výroba metel, košů, dřevěného nářadí a vyplétala se zde sedadla pro továrny na nábytek z ohýbaného dřeva. Po roce 1945 se zde rozšířila domácká výroba špejlí. Později tuto výrobu řídilo a výrobky vykupovalo družstvo Lipta z Liptálu. Před rokem 1849 byly Kateřinice součástí vsetínského panství, do r. 1909 byla obec součástí okresu Valašské Meziříčí, pak okresu Vsetín. Po zániku okresu Vsetín spadá obec pod Zlínský kraj. Kateřinice protíná řada turistických a cyklistických stezek, v zimě jsou zde vytvářeny dobré podmínky pro běžecké trasy po hřebenech místních kopců.

Přírodní zajímavosti:

 • V katastru obce se nachází přírodní rezervace Dubcová, kterou tvoří smíšený porost bříz, borovic a vlhké louky s výskytem vstavačů, kruštíku bahenního, mečíku střechovitého, badilu úzkolistého aj. rostlin.
 • V obci se nachází několik pozoruhodně velkých stromů, např. na Ojičné je mohutná lípa, která patří mezi pět největších lip bývalého okresu Vsetín, její obvod činí 630 cm (byla vysazena začátkem 17. století).
 • Nejvyšší vrchol Čečetkov 687 m n. m.

 

 
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Fotbalové hřiště Kateřinice
Fotbalové hřiště Kateřinice
ZŠ Kateřinice
ZŠ Kateřinice
OÚ Kateřinice
OÚ Kateřinice
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Památná lípa
Památná lípa
Posezení na Ojičné
Posezení na Ojičné
Rest.U Panáčků
Rest.U Panáčků
Dolní hospoda
Dolní hospoda
Hospůdka na hřišti
Hospůdka na hřišti

Obec Lhota u Vsetína

 

 

Název:

OBEC LHOTA U VSETÍNA

Sídlo: Lhota u Vsetína 211, 755 01
IČ: 68898797
Statutární zástupce: Ing. Lenka Kocourková
Rozloha: 11,27 km2
Počet obyvatel: 764

Telefon:

+420 571 423 699
E-mail:

administrace@lhotauvsetina.cz

Web: www.lhotauvsetina.cz

 

Poloha:

Obec Lhota u Vsetína se nachází 5 km jihozápadně od Vsetína. Rozkládá se po obou březích potoka Rokytenka, který odděluje výběžky Hostýnských vrchů od Vizovických vrchů. Střed obce leží v nadmořské výšce 398 m. Žije zde 760 obyvatel, katastrální výměra činí 11278 ha.

Historie:

Původně se obec jmenovala Horní Rokytnice a patřila ke vsetínskému panství. Obec je jako Horní Rokytnice připomínána roku 1374, později je uváděna také jako Lhota u Liptálu, po roce 1901 jako Lhota u Vsetína. Obec byla součástí vsetínského panství s výjimkou konce 17. století, kdy její část patřila k liptálskému panství.

 

Obyvatelé Lhoty se zúčastnili za třicetileté války valašských povstání, po jejich porážce byla většina usedlostí vypálena. Roku 1980 byla obec připojena jako místní část k městu Vsetín, roku 1999 se opět osamostatnila.

 

Lhota u Vsetína měla ryze zemědělský charakter. Z domácích výrob byla nejproslulejší výroba kamenných brousků na kosy a kapesní nože. V 19. a 20. století to byla také výroba šindelů, skleněných perel a košíkářského zboží. V pečetním poli obecní pečeti dochované z r. 1748 je husa stojící na návrší. Po vzniku vsetínského průmyslu docházeli mnozí z obyvatel do zaměstnání v tamějších továrnách.

Roku 1887 byla ve Lhotě postavena budova samostatné obecné školy. Ve středu obce je pomník obětem 1. a 2. světové války a pomník padlého vojáka 1. čs. armádního sboru Josefa Barny. Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1903, sportovní klub roku 1943. V roce 1936 byla Lhota elektrifikována, v roce 2001 byla dokončena plynofikace a obec byla napojena na vodovod.

Jsou zde dva obchody, restaurace a sportovní areál.

 

 

Zajimavosti:

 • cyklostezka Zlín - Vsetín, - evropsky chráněná lokalita Semetín - lesní komplex rozkládající se v jihovýchodní části Hostýnských vrchů

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Základní a Mateřská škola
Základní a Mateřská škola
Obecní úřad
Obecní úřad
Zbrojnice
Zbrojnice
Pomník padlých
Pomník padlých
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Hospoda Kameňák
Hospoda Kameňák
Rest.U Jakšíků
Rest.U Jakšíků

Obec Liptál

 

Název:

OBEC LIPTÁL

Sídlo: Liptál č. 331, 756 31
IČ: 00304051
Statutární zástupce: Ing. Milan Daňa
Rozloha: 24,17 km2
Počet obyvatel: 1 468

Telefon:

+420 571 438 074 
E-mail:

obec@liptal.cz

Web: www.liptal.cz

 

Poloha:

Naše obec se rozprostírá po obou stranách silnice mezi Vsetínem a Zlínem, v údolí potoka Rokytenka. To odděluje výběžky Hostýnských vrchů od vrchů Vizovických. Nejvyšším bodem je Vartovna, odkud kdysi portáši „vartovali“ před častými nájezdy Kuruců z Uher.

Stručná historie:

Název Liptál pochází ze slova Liebenthal a znamená milé údolí. Je svědectvím o samotných začátcích osídlování Vsetínska. První písemná zmínka o osadě je z roku 1361, kdy patřila cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. V roce 1505 náležela vsetínskému panství., ale již v roce 1661 tvořila samostatné panství, v jehož držení se střídaly různé šlechtické rody.

Nejvíce obyvatel – 1869 - žilo v Liptále v roce 1869, v současné době zde žije 1478 občanů ve 520 domech. V obci je i řada dřevěných lidových staveb původních i přestavěných. V roce 1907 byl v Liptále založen sirotčinec, který spravovaly až do roku 1957 sestry dominikánky z Řepčína u Olomouce. Současný Dětský domov a Základní škola je vlastně nástupcem tohoto sirotčince. Všechny budovy školy a domova byly modernizovány, původní chlapecký a dívčí internát byl zrušen a je zřízen domov rodinného typu.

Liptál má bohaté společenské a kulturní tradice. Obecní úřad vydal knihu Liptál s podtitulem „Kapitoly z historie obce na Valašsku“. Jejím autorem je PhDr. Ladislav Baletka. Obec získala v roce 2006, po předchozích dílčích úspěších v krajských kolech, titul nejvyšší celorepublikový - Vesnice roku 2006.

Zajímavosti:

 • Evangelický kostel - největším evangelickým kostelem na Valašsku.
 • Katolický kostel
 • Přírodní kulturní areál
 • Strom života
 • Zámek - barokní zámek postavený na přelomu 17. a 18. století pravděpodobně majitelem panství Vilémem Sedlickým z Choltic. K zámku přiléhala tzv. Anglická zahrada
 • Busta T.G.M
 • Busta rodáka Jana Kobzáně
 • Socha Zbojník před OÚ
 • Rozledna Vartovna na pomezí tří obcí: Seninka, Liptál, Jasenná

 
Katolický kostel
Katolický kostel
Liptálské slavnosti
Liptálské slavnosti
Strom života
Strom života
Pohled na obec
Pohled na obec
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Pohled na obec
Pohled na obec
U Salisů
U Salisů
Penzion Salis
Penzion Salis
Rest.U Klesků
Rest.U Klesků
Restaurace Sirákov
Restaurace Sirákov

Obec Malá Bystřice

 

Název:

OBEC MALÁ BYSTŘICE

Sídlo: Malá Bystřice 55, 756 27
IČ: 00304085
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Studenka
Rozloha: 18,32 km2
Počet obyvatel: 299

Telefon:

+420  5711 443 570
E-mail:

starosta@malabystrice.cz

Web: www.malabystrice.cz

Malá Bystřice

je malá podhorská obec, která se nachází v severozápadní části Vsetínských vrchů. Středem území obce protéká potok Bystřička (také nazýván Malá Bystřička), který pramení pod vrcholem Vsackého Cábu.

Nejnižším bodem obce je hladina údolní přehrady Bystřička (380 m. - část katastru prochází koncem přehrady) a nejvyšším je Vsacký Cáb (841 m.). Turisticky významný je vrch Santov (620 m.), o kterém se zpívá i ve známé valašské lidové písni (Na Santově kopec, roste tam jalovec).

Název obce se v českých a německých pramenech objevuje ve formě z Bystřiček (1629), Na Bystržicžkych (1675), Klein Bystrzytz (1718), Klein Bystrzitz(1751), Klein Bistritz, Bystřička (1782), v místním nářečí Malá Bystřica (malobystřický). Název je odvozen od říčky Bystřice.

V pečetním poli staré obecní pečeti byly dvě zkřížené sekery (nebo motyky) a čtyři hvězdy. Dne 6. 12. 1999 byl obci udělen obecní znak - na zeleném štítě je kosmo položená zlatá sekera, křížem přeložená zlatou motykou, provázené čtyřmi čtyřhrotými hvězdami. Obdobnou symboliku nese i obecní prapor.

Na okolních kopcích najdeme řadu chat či chatových osad. Pěkná údolí na území obce a blízká přehrada Bystřička jsou výbornou možností, jak trávit volný čas.
V okolí naší obce najdete málo frekventované silnice, které jsou tím pádem vhodné pro cyklisty. Obcí také prochází značená turistická trasa Beskydsko-karpatská magistrála.

Zajimavosti: Svantovítova skála

 

 

 

 
Santov
Santov
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Socha na Santově
Socha na Santově
Cabské jezero
Cabské jezero
Pastevectví
Pastevectví
Pohled na obec
Pohled na obec
Rest. V Údolí
Rest. V Údolí
Restaurace Santov
Restaurace Santov
Svantovítova skála
Svantovítova skála

Obec Mikulůvka

 

Název:

OBEC MIKULŮVKA

Sídlo: Mikulůvka 226, 756 24
IČ: 00304107
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Marek
Rozloha: 13,17
Počet obyvatel: 726

Telefon:

+420 571 453 160
E-mail:

obec@mikuluvka.cz

Web: www.mikuluvka.cz

 

Poloha:

Mikulůvka leží v malebném údolí na východním úpatí Hostýnských vrchů. Obcí protéká stejnojmenný potok, který se vlévá do Vsetínské Bečvy. Tato příznivá poloha již odedávna předurčovala území k osídlení a zemědělskému využití. Půda je hlinitopísčitá, jílovitá a štěrková, využívá se tedy převážně k pěstování travin a k pastvě. Lesy, které Mikulůvku obklopují, jsou převážně jehličnaté s velkým podílem smrku. Byly vysázeny v 19.století na místě pasek, které přestaly být využívány k salašení. Podnebí je mírné s průměrnými srážkami a teplotami, které dosahují celoročního průměru 6,7 °C.

Historie:

Z roku 1503 existuje zpráva, ve které je uváděna ves Mikulková, ležící na dnešním katastru obce, jako pustá. Až později, v 1. polovině 17. století, je znovu území osidlováno poddanými z Pržna. Za Mikuláše Pázmányho, majitele vsetínského panství, byla z usedlostí vytvořena samostatná obec, která je pod názvem Mikulášov poprvé uváděna v roce 1652. V minulosti měla obec převážně zemědělský charakter. V roce 1815 byla založena Josefem Löbelem a jeho synem manufaktura na výrobu keramiky. Svou činnost ukončila v roce 1866. Na rozdíl od okolních manufaktur, byly výrobky z Mikulůvky byly určeny převážně na vývoz do Uher.

Na obecní pečeti je zobrazena husa rozepínající křídla na návrší. Tato pečeť pochází z roku 1748. Tento motiv se objevuje i na znaku, který byl obci udělen v roce 2000. Je však doplněn o pštrosí péra pocházející ze znaku Pázmányů a o biskupskou mikulášskou mitru.

Zajímavosti: 

 • dřevěná zvonice a vodní mlýn, - koupaliště

 

 
Obecní úřad
Obecní úřad
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
Evang. modlitebna
Evang. modlitebna
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Koupaliště
Koupaliště
Mikulův mlýn
Mikulův mlýn
Mlýnář.chalupa
Mlýnář.chalupa
Pohled na obec
Pohled na obec
Zvonice
Zvonice
Zbrojnice
Zbrojnice

Obec Oznice

 

 

Název:

OBEC OZNICE

Sídlo: Oznice 109 ,756 24 Bystřička
IČ: 00304140
Statutární zástupce: Martin Gerža
Rozloha: 61,4 km2
Počet obyvatel: 412

Telefon:

+420 571 453 260
E-mail:

obecoznice@seznam.cz

Web: www.oznice.cz

Poloha:

Obec Oznice leží v okrese Vsetín, jihozápadně od Valašského Meziříčí, v údolí Hostýnských vrchů kolem potoka Oznička.

Stručná historie:

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1376. Historie obce se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Oznice byla součástí lenního statku Arnoltovice (později Valašské Meziříčí). Asi v 15. století byla obec zpustošena a zanikla. V roce 1663 se tu znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili paseky a založili pole. V dalších letech obec vzrůstala rozdělováním pasekářských usedlostí a zakládáním nových. Obec patřila k nejchudším valašským obcím. Obyvatelé si přivydělávali pletením metel a výrobou valašské obuvi - krpců, trakařů, saní a dřevěného nářadí.

Zajímavosti:

 • Partyzánský bunkr - jde o repliku původní stavby, která byla zničena při protipartyzánské akci v roce 1945. V roce 2011 prošel partyzánský bunkr rozsáhlou rekonstrukcí.
 • Kříž - kamenný kříž z roku 1906.
 • Zvonice - dřevěná zvonice v lokalitě zvané Forajtka, má dva zvony, jeden je z roku 1737, druhý je kopií původního, který byl za 2. světové války zrekvírován na roztavení, ale v roce 1945 se jej podařilo v Praze nalézt a vrátil se zpět do Oznice. Zvony jsou i v dnešní době ovládány manuálně zvoníkem.
 • Pomník T.G.M. – se nachází v lokalitě U lipky, zde se setkával profesor T. G. Masaryk v době letního pobytu v Brňově na Žabárně v roce 1905 s oznickým hajným Františkem Redlem, který nedaleko odtud bydlel v hájovně č.p. 90 Na Uhlisku. Hajný Redl tu později zasadil na památku svých setkání lípu. Z iniciativy Masarykovy dělnické akademie a obce Oznice byl v těchto místech v roce 1997 osazen pamětní kámen.
 • Pomník císaře Františka Josefa I. – se nachází v lokalitě Na pasekách, jde o prostý pískovcový blok s nápisem Kaiser Franz Josefs - Höhe 1898. Je to upomínka na císařův pobyt zde v onom roce.
 • Kamenný pomník T.G. Masaryka – se nachází v sedle kopce Píšková,je to prostý pomník vybudovaný ke 100. výročí Masarykova narození.
 • Kaplička u Tří Lip – vystavěná podle lidového vyprávění se soškou Panny Marie, každým rokem se zde koná svatodušní mše.
 • Výroba dekorativní keramiky fa. Keramika Oznice a.s, a výroba ručně točené a dekórované užitkové keramiky - Keramika Barbory a Jiřího Dohnálkových.
 • Cyklotrasy

 
Obecní úřad
Obecní úřad
Škola v přírodě
Škola v přírodě
Zvonička
Zvonička
Pomník padlých
Pomník padlých
Pomník T.G.M.
Pomník T.G.M.
Pomník T.G.M.
Pomník T.G.M.
Pohled na obec
Pohled na obec
Kříž z roku 1906
Kříž z roku 1906
Kaplička u Tří lip
Kaplička u Tří lip
Replika part.bunkru
Replika part.bunkru
Restaurace
Restaurace

Obec Pržno

 

 

Název:

OBEC PRŽNO

Sídlo: Pržno 7, PSČ 756 23 
IČ: 00635782
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Machala
Rozloha: 8,35 km2
Počet obyvatel: 635

Telefon:

+420  571 452 267
E-mail:

ou.przno@iol.cz

Web: www.prznouvsetina.cz

 

Poloha:

Obec Pržno leží v malebném údolí řeky Vsetínská Bečva, na úpatí Hostýnských vrchů, asi 7 km severozápadně od Vsetína směrem na Valašské Meziříčí. Přes obec vedou cyklotrasy a turistické stezky, které spojují Vsetínské a Hostýnské vrchy s Moravskoslezskými Beskydami.

Stručná historie:

Pržno se v písemných pramenech objevuje roku 1372, v roce 1505 se uvádí jako městečko s výsadou práva trhu, várečného práva i práva hrdelního. Rozkvět městečka je třeba klást před rok 1580, kdy začíná úpadek Pržna, které doplatilo na zákaz vstupu vsetínských poddaných na panství meziříčské, které vlastnili Žerotínové a po roce 1610 i na odpor prženských protestantů vůči Valdštejnovi, novému vlastníku vsetínského panství. Za odpor proti katolické věrouce a násilné rekatolizaci bylo roku 1627 Pržno vydrancováno císařskými vojáky. Přesto je jako městečko ještě uváděno i po roce 1750, městskou pečeť z roku 1724 užívalo ještě v roce 1856.

Ke konci devatenáctého století se Pržňané živili výrobou košů z vrbového proutí, domácí výrobou křiváků a plavením dřeva. Vázání pltí ukončila železnice Hranice - Vsetín z roku 1885, poslední plť byla v Pržně svázána v roce 1891. Po velkém požáru sousední obce Jablůnka v roce 1906 byl založen v Pržně dobrovolný hasičský sbor.

Zajímavosti:

 • Cyklostezka červená č.501 Javorníky s Moravskoslezskými Beskydami přes Velké Karlovice,Vsetín, Valašské Meziříčí do Rožnova.
 • Cyklostezka modrá 6118 přes Lázy na Troják, Tesák nebo Jablůnkou na Vsacký Cáb, Soláň.
 • Památná lípa, stáří 350 let.

Památky:

 • Socha Jana Nepomuckého z r. 1773.
 • Římskokatolický kostel Narození Panny Marie z roku 1889.
 • Kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1872.
 • Kamenný kříž před katolickým kostelem z r. 1793.
 • Pomník obětem I. a II.. světové války z r. 1919.

 

 


 
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
Ústav soc.péče
Ústav soc.péče
Hřiště
Hřiště
Pohled na obec
Pohled na obec
Katolický kostel
Katolický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Památná lípa
Památná lípa
Stará hospoda
Stará hospoda
Hospoda U Holáňů
Hospoda U Holáňů
Rest.U Švrčiny
Rest.U Švrčiny

Obec Ratiboř

 

Název:

OBEC RATIBOŘ

Sídlo: Obecní úřad Ratiboř, 756 21
IČ: 00304263
Statutární zástupce: Bc. Jiřina Sklenská
Rozloha: 18,75 km2
Počet obyvatel: 1 821

Telefon:

+420 571 442 090
E-mail:

obec@ratibor.cz

Web: www.ratibor.cz

 

Poloha:

Obec Ratiboř leží v Hostýnských vrších. Je vzdálena asi 7 km od města Vsetína. Obcí protéká potok Ratibořka. Nejvyšším místem je hora Drastihlava s nadmořskou výškou 695 m.

Historie:

První zmínky o Ratiboři pocházejí z roku 1306. Poslední Přemyslovec král Václav III. podepsal zakládací listinu stavby kláštera Tronus regis (Králův trůn), který měl být postaven u soutoku Ratibořky a Bečvy. Václav III. byl zavražděn v Olomouci a ke stavbě kláštera, který měl být cisterciánského řádu, již nedošlo. Dnes tento záměr připomíná obecní znak s královskou korunou. Obyvatelé obce byli původně především zemědělci. Dále se zde tkalo plátno, těžilo dříví, vyráběly kapesní nože a dřevěné nářadí, později metly, koše a špejle. V obci byla zřízena Thonetova parní loupárna proutí a výroba nábytku.

Zajimavosti:

 • Evropsky významná přírodní lokalita Semetín
 • Přírodní památka Zbrankova stráň
 • Evangelický kostel z roku 1842

Přírodní zajimavosti:

Okolí obce Ratiboř patří mezi přírodovědně velmi pozoruhodná a cenná území Vsetínska. Mezi nejvýznamnější výtvory neživé přírody patří mrazové sruby s puklinovitou jeskyní na svahu vrchu Křížový a pěnovkové bloky v údolí Kobelný.

 

 
Pohled na obec
Pohled na obec
Hodový jarmark
Hodový jarmark
Gulášový král soutěž
Gulášový král soutěž
Hasiči
Hasiči
Křížový vrh
Křížový vrh
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Obecní úřad
Obecní úřad
Pohled na obec
Pohled na obec
Motel Zátopek
Motel Zátopek
Bar Oáza
Bar Oáza
Restaurace Ponorka
Restaurace Ponorka
Hasič.zbrojnice
Hasič.zbrojnice

Obec Růžďka

 

Název:

OBEC RŮŽĎKA

Sídlo: Růžďka 320, 756 25
IČ: 00304280
Statutární zástupce: Ludmila Palátová
Rozloha: 18,56 km2
Počet obyvatel: 929

Telefon:

+420 571 443 008
E-mail:

obec@ruzdka.cz

Web: www.ruzdka.cz

 

Poloha:

Obec Růžďka leží 6,5 km severně od Vsetína ve Vsetínských vrších, v hlubokém údolí Růždeckého potoka. Nejvyšší místo katastru obce leží na kopci Dušná v nadmořské výšce 738 m

Historie:

Růžďka patří mezi starší vsi bývalého vsetínského panství. Tyto vsi spolu s nejstaršími sídly panství - Vsetínem (1308), Rokytnicí, Lhotou, Liptálem a Pržnem (1372) tvoří základní kostru středověkého osídlení Vsetínska. Růžďka vznikla v době, kdy poslední osídlenou vsí směrem k horám bylo Hovězí na Vsetínsku a Vigantice na Rožnovsku. Když roku 1714 zakládal meziříčský pán Karel Jindřich ze Žerotína jednu z nejmladších vsí oblasti Karlovice, existovala Růžďka již minimálně 200 let. Prvním písemným dokladem o existenci obce je zápis v zemských deskách ze dne 8. ledna 1504. Růžďka byla až do zániku feudalismu součástí vsetínského panství a roku 1516 byla jeho největší osadou. Obyvatelé obce byli převážně luteránského vyznání a za třicetileté války se účastnili valašských povstání. V roce 1772 byla v obci postavena škola.

Obec byla převážně zemědělská, ve druhé polovině 19. století se začala rozšiřovat domácí výroba (např. košíkářské zboží, kapesní nože apod.). Jméno obce je svým tvarem jedinečné a v České republice Růžďka je jediná. Název obce může být odvozen od staročeského osobního jména Rozžďa, které vzniklo od slovesa róžděti tj. splétati v růžice nebo od slova roždie - roští. Je též možné, že název obce pochází od divoce rostoucích planých růží.

Zajímavosti:

 • Římskokatolický kostel sv. Bartoloměje z roku 1807.
 • Kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1872.
 • Růžďský kancionál z roku 1750, umělecká rukopisná památka.

Přírodní zajímavosti:

Na katastru obce leží několik chráněných území s výskytem chráněných rostlin:

 • Louky pod Štípou (květnaté orchidejové louky)
 • Lúčky - Roveňky
 • Růždecký Vesník (jalovcové pastviny s loukami).


 

 
Obecní úřad
Obecní úřad
Tělocvična
Tělocvična
Základní škola
Základní škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Pohled na obec
Rest.Na Dušné
Rest.Na Dušné
Penzion Dušná
Penzion Dušná
Rest.u kina
Rest.u kina
Katolický kostel
Katolický kostel

Základní škola a Mateřská škola Pržno

 

Základní škola a Mateřská škola Pržno

Pržno 127

75623

E-mail: zsprzno@centrum.cz

Tel.:     571452266, 602425174

Základní škola Liptál, okres Vsetín

 

Zákldní škola Liptál, okres Vsetín

Liptál 465

75631

zsliptal@zsliptal.cz

 

Základní škola Jablůnka

 

Základní škola Jablůnka

Na Láni 306

756 23 Jablůnka

Email: skola@zsjablunka.cz

Tel. 739 215 264

Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt