MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Kateřinice 242
756 21 / okr. Vsetín

+420 607 016 407
+420 601 091 369
info@masstrednivsetinsko.cz
ID schránky: wi4irx2
IČ: 27053458

 


Národní síť MAS


MAS Podhostýnska, o.s.


Ministerstvo zemědělství


Státní zemědělský intervenční fond

 

Spolek pro obnovu venkova


Provozní a animační výdaje MAS Střední Vsetínsko, z. s.

 

Do tohoto projektu se MAS Střední Vsetínsko zapojila v dubnu 2017, kdy podala žádost o podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tento projekt je financovaný z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Projekt je určen pro MAS, které již získaly Osvědčení o splnění standardů, zejména pro osoby podílející se na plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zacílen na operaci „ Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 – 2020“, konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie ( např. příprava a vyhlašování výzev, příjem  žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluce SCLLD) pro období od 6/2015 - 31.12.2023.

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Struktura financování projektu

 

 Celkový finanční podíl MAS na projektu: 7.421.163 ,- Kč

Spolufinancování projektu z prostředků MAS SV:  371 058,15 Kč  (5 %), 

MAP rozvoje vzdělávání ve SO ORP Vsetín II

 

Tento projekt navazuje  na již ukončený  projekt MAP rozovuje vzdělávání ve SO ORP Vsetín. Projekt MAP rozvoj vzdělávání ve SO ORP Vsetín II, zjkráceně projekt MAP II, je taktéž financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. MAS Střední Vsetínsko, z. s. je v tomto projektu jedním ze třech partnerů žadatele Města Vsetín.

Doba realizace projektu je stanovena na 3 roky, tedy od 1. 12. 2017 - 30. 11. 2020.

Mezi aktivity projektu patří příprava Místního akčního plánu vzdělávání ORP Vsetín 2, vzdělávání pedagogů ZŚ a MŠ, organizace akcí pro ZŠ a MŠ z území MAS SV jako je Den řemesel, Den na farmách, výukové programy a akce pro děti v oblasti polytechnického vzdělávání, lokální produkce  a řemesel, enviromentálního vzdělávání.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín

 

 Tento projekt realizuje MěÚ Vsetín a je financovaný z MŠMT, OP VVV. Do tohoto projektu se naše MAS zapojila jako partner MěÚ Vsetín spolu s dalšími dvěmi MAS (MAS Valašsko-Horní Vsacko a MAS Hornolidečska) v srpnu 2016. Projekt poběží do listopadu 2017.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky v mateřských a základních školách na území ORP Vsetín a zlepšení vzájemné spolupráce těchto školských zařízení.

V rámci realizace projektu byl vypracován a schválen dokument s názvem  Strategický rámec priorit MAP do  roku 2023. Tento dokument doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti spolupráce obcí. Obsah dokumentu je výsledkem dílčích analýz oblasti regionálního školství, odpadového hospodářství a zaměstnanosti (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda) na území MAS.

Díky tomuto projektu všechny partnerské MAS uspořádaly  v červnu 2017 každá na svém území akci, která si kladla za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s dosavadním průběhem a výstupy projektu, zejména pak s aktuálními demografickými východisky a prognózami pro rozvoj vzdělávání na celém území správního obvodu ORP Vsetín a obcí Valašské Příkazy a Študlov. To vše doplněné o doprovodné vzdělávací aktivity pro děti a žáky z mateřských a základních škol.

Naše MAS konkrétně uspořádala akci s názvem "DEN ŘEMESEL", žáci z různých škol z území MAS Středního Vsetínska si tak mohli vyzkoušet různá tradiční řemesla jako zdobení perníčků, výrobu sýrů, plstění, pečení frgálů, pletení košíků a dalších řemesel. Občerstvit se mohli točenou zmrzlinou či výbornou malinovkou.  Žáci 9. tříd v Hoštálkové měli přednášku s demografem p. Milanem Páleníkem.

Fotografie z  této akce jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

 

Projekt SMS ČR - Efektivní chod úřadů

 

MAS Střední Vsetínsko, z.s. byla zapojena do realizace projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). MAS Střední Vsetínsko, z.s. se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Střední Vsetínsko, z.s. vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství            
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti
 6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí na platformě MAS Střední Vsetínsko, z.s. a její aplikace.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Střední Vsetínsko, z.s.
 • Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené s obcemi v regionu MAS Střední Vsetínsko, z.s..
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ naleznete zde:

http://www.smscr.cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

 

 

 

Ke stažení

Dodatek k SCLLD MAS Střední Vsetínko, z.s.Dodatek k SCLLD MAS Střední Vsetínko, z.s.
 

Operační program Technická pomoc

 

V rámci Operačního programu Technická pomoc realizuje MAS Střední Vsetínsko projekt s názvem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko. Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Střední Vsetínsko na období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

 

Opatření III.4.1- Získávání dovedností,animaci a provádění

 

Opatření III.4.1-Získávání dovedností, animace a provádění

Ve vyhlášeném termínu od 6.2. do 12.2.2013 bylo na centrálním pracovišti SZIF Oddělení metodiky Osy 4 PRV zaregistrováno celkem 60 žádostí o dotaci na Opatření III.4.1 o celkové výši 29 350 850,--Kč.
MAS SV byla v rámci tohoto kola podpořena a může tak začít rozvíjet svou činnost v alokované výši 500 000,--Kč (100% dotace).
11.9.2012 Ministr zemědělství Ing. Petr Bendl schválil výzvu pro dosavadně nepodpořené MAS ČR v rámci opatření III.4.1 - Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje enkova. V rámci tohoto opatření budou místní partnerství získávat dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno na tvorbu integrovaných rozvojových strategií formou komnitního plánování a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou.

 

Ke stažení

ISÚ 2014-2020 MAS Střední VsetínskoISÚ 2014-2020 MAS Střední Vsetínsko
 
Aktuality

03.05.2018 | Pozvánka na seminář v 2. výzvě PRV

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. Vás srdečně zve na Seminář ve 2. výzvě PRV, který se bude konat 9. 5. 2018, od 14:00 hod. v sále Kulturního domu v Kateřinicích (budova Obecního úřadu).

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na semináři na email:info@masstrednivsetinsko.cz.

 

Více zde »

 

03.05.2018 | PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE 2. VÝZVĚ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlašuje příjem žádostí ve 2. Výzvě PRV od 10. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Více informací v sekci Výzvy - Výzvy PRV - 2. Výzva. 

 

Více zde »

 

05.04.2018 | VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY BEZPEČNÁ DOPRAVA A 2. VÝZVY KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ z IROP

 

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. vyhlásila dne 5. 4. 2018 1. výzvu BEZPEČNÁ DOPRAVA  a 2. výzvu KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva s názvem "Bezpečná doprava" je zaměřena na zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Výzva s názvem "Kvalitní vzdělávání" je zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území MAS Střední Vsetínsko, z.s. Více v sekci Výzvy - Výzvy IROP - 1. a 2. VÝZVA.

 

 

Více zde »

 

13.02.2018 | PODĚKOVÁNÍ Zlínskému kraji za spolufinancování režijních nákladů

 

MAS Střední Vsetínsko, z. s. děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování vlastního podílu  režijních nákladů v souladu s projektem podpořeným vrámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", prioritní osa 06.4 "Komunitně vedený místní rozvoj" S.C. 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

 

 

 

Více zde »

 

17.01.2018 | MAS Střední Vsetínsko, z. s. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II

 
 

Více zde »

 

Zobrazit všechny aktuality
 
 

 
 

Kalendář akcí

květen 2018
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Činnost kanceláře MAS byla podpořena neinvestiční dotací Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji a to ve formě Návratné finanční výpomoci ve výši 233.300 Kč z rozpočtu kraje. Podpora nám pomohla předfinancovat chod naší MAS Střední VSetínsko, z. s. během přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v začátcích její implementace v letech 2014 - 2017.

 

 

 
 
 
 

Členské obce | Aktuality | Zajímavosti regionuRealizované projekty | Kontakt